ξενεσ γλωσσεσ χρυσοσ

210 901 9286     210 9015252 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Επιλέγουμε τα βιβλία που διδάσκουμε με βάση μια ποικιλία κριτηρίων. Τα βιβλία αυτά είναι προσαρμοσμένα στις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο της διδακτικής μεθοδολογίας και λαμβάνουν υπόψη τους το ηλικιακό επίπεδο των μαθητών μας και τις ανάγκες τους. Επίσης είναι ευχάριστα αλλά περιέχουν επαρκέστατο αριθμό ασκήσεων που συντελούν στην ανάπτυξη και των 4 γλωσσικών δεξιοτήτων των μαθητών (γραπτός και προφορικός λόγος, κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου) και την κατανόηση και αφομοίωση την γραμματικής και του λεξιλογίου. Ακόμη, τα βιβλία που διδάσκουμε συνοδεύονται από ψηφιακό υλικό για χρήση στην τάξη (μέσω διαδραστικού πίνακα) και στον οικιακό υπολογιστή του κάθε μαθητή. Έτσι η κατανόηση του μαθήματος και η εξάσκηση σε γραμματική, λεξιλόγιο και τις 4 γλωσσικές δεξιότητες γίνεται πολύ πιο ευχάριστη και αποδοτική. 

Το κύριο βιβλίο συνοδεύεται από βιβλίο ασκήσεων, βιβλίο που περιέχει το λεξιλόγιο του μαθήματος και βιβλίο γραμματικής. Στα υψηλότερα επίπεδα που οδηγούν σε πτυχία γλωσσομάθειας η βιβλιογραφία εμπλουτίζεται με βιβλία που περιέχουν τεστ προσομοίωσης των εξετάσεων και καλλιέργειας των 4 γλωσσικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για την επιτυχία στις εξετάσεις αυτές. 

Πατήστε εδώ για εκδήλωση ενδιαφέροντος ή για να πληροφορηθείτε.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Επιλέγοντας το κατάλληλο ξενόγλωσσο βιβλίο